środa, 6 lipca 2022

imieniny: Dominiki, Gotarda, Agrypiny

RSS

Kultura

19.11.2017 07:00 | 0 komentarzy | eos

O wielokulturowości gminy Krzyżanowice, która znajduje odzwierciedlenie również w istniejących na jej terenie zabytkach – mówiła kierownik gospodarki przestrzennej Anna Krzykała. Podczas ostatniej sesji, przedstawiła radnym dziedzictwo kulturowe, koncentrując się na jego materialnym wymiarze, przede wszystkim zaś obiektach zabytkowych. Wspomniała o bogactwie stanowisk archeologicznych, cmentarzach, a także krzyżach i kapliczkach przydrożnych.

Zabytki gminy Krzyżanowice ratowane przed zniszczeniem
Młyn i pałac w Tworkowie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

– Krajobraz kulturowy gminy Krzyżanowice kształtowany był przez stulecia, czasem w sposób przemyślany, a innym razem – przypadkowy. Charakterystyczny jest przede wszystkim krajobraz rolniczy, ale też strefy centralne wsi oraz aleje, jak Hroza, Hajkowiec w Tworkowie, czy aleja lipowa w Nowej Wiosce – wymieniała niezwykłe miejsca. Przypomniała, że gmina może szczycić się także bogactwem kulturowym o charakterze niematerialnym, przejawiającym się w istniejących zespołach folklorystycznych, grupach muzycznych, licznych imprezach promujących tradycje, jak np. dożynki, kiszenie kapusty, czy szkubanie pierza. W jej upowszechnianie włączają się także lokalne organizacje, jak KGW i DFK. Na dziedzictwo kulturowe gminy składa się także religia, gwara, nazewnictwo miejsc, twórczość artystyczna i literacka mieszkańców, ale też pielęgnowane zwyczaje, zachowane kroniki czy potrawy regionalne.

Zabytki chronione w gminie

Do rejestru zabytków wpisane zostały: Kościół Wszystkich Świętych i plebania w Bieńkowicach, spichlerze drewniane z XIX w. w Bolesławiu i Tworkowie, tworkowski kościół parafialny i kaplica św. Urbana, Kościół Św. Anny w Krzyżanowicach, krzyżanowicki pałac i park, a także będące własnością gminy ruiny zamku w Tworkowie i pałac w Chałupkach.

Gmina zleciła opracowanie gminnej ewidencji zabytków, w oparciu o listę wojewódzkiego konserwatora zabytków, która na ponad 100 kartach zawiera ich opisy wraz z adresami i zdjęciami.

Oprócz obiektów ściśle chronionych (strefa A) w gminie znajdują się takie, które podlegają pośredniej ochronie konserwatorskiej (strefa B): zespół dawnych domów celnych w Chałupkach, układ urbanistyczny wsi Tworków i Bieńkowice, kościoły – św. Anny w Krzyżanowicach, św. Trójcy w Rudyszwałdzie, św. Jadwigi w Zabełkowie, Najświętszego Serca Jezusowego w Roszkowie, Najświętszego Serca Jezusowego w Owsiszczach i św. Jadwigi w Bolesławiu.

Ludzie:

Brunon Chrzibek

Brunon Chrzibek

Przewodniczący rady gminy Krzyżanowice