Wtorek, 18 stycznia 2022

imieniny: Małgorzaty, Piotra, Liberty

RSS

Podpisano umowę o współpracy Funduszu z GIG

11.05.2016 00:00 | 0 komentarzy | eos

Umowa o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Głównym Instytutem Górnictwa podpisana została 9 maja 2016 roku w Katowicach.

Podpisano umowę o współpracy Funduszu z GIG
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W uroczystości z udziałem dziennikarzy śląskich mediów uczestniczyli także: Henryk Mercik - Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Andrzej Pilot - prezes Funduszu, Stanisław Prusek - Naczelny Dyrektor GIG oraz Jan Bondaruk - Zastępca Naczelnego Dyrektora GIG. WFOŚiGW w Katowicach od ponad 20-tu lat służy regionowi w jego przekształcaniu się z typowo przemysłowego charakteru, w przyjazne środowisku miejsce do życia i pracy - mówi Andrzej Pilot prezes Funduszu. "Wartość wsparcia udzielonego ze środków WFOŚiGW w województwie śląskim przekroczyła 6 mld zł. Jestem przekonany, że wspólne wykorzystanie możliwości i doświadczeń Głównego Instytutu Górnictwa oraz Funduszu pomoże w realizacji wielu działań, których celem będzie m.in. przeciwdziałanie niskiej emisji czy rewitalizacja terenów poprzemysłowych - powiedział prezes Pilot.

W ramach umowy obie strony deklarują wspólne działania na rzecz:

  • intensyfikacji kompleksowych procesów rewitalizacji terenów poprzemysłowych,
  • wypracowania efektywnych i nowoczesnych rozwiązań systemowych ograniczających presję terenów zurbanizowanych na środowisko,
  • wypracowania systemowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych mających na celu przeciwdziałanie niskiej emisji,
  • opracowywania i wdrażania systemowych rozwiązań dotyczących gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem zrównoważonej gospodarki wodami opadowymi w szczególności na terenach przekształconych działalnością przemysłową i procesem urbanizacji,
  • wypracowania systemowych rozwiązań w gospodarce odpadowej, w tym wdrażania technologii odzyskiwania surowców ze strumienia odpadów oraz technologii efektywnego zagospodarowania osadów ściekowych,
  • poprawy efektywności energetycznej sektora komunalnego oraz na rzecz rozwoju energetyki opartej o odnawialne źródła energii,
  • efektywnego monitoringu środowiska z wykorzystaniem innowacyjnych technik informatycznych,
  • waloryzacji i kształtowania zielono-błękitnej infrastruktury na terenach zurbanizowanych,
  • waloryzacji i ochrony obszarów oraz gatunków cennych przyrodniczo,
  • obszarów związanych z programowaniem strategicznym ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ekonomiczną wyceną skutków działań proekologicznych.

Planowane są również wspólne działania na rzecz szeroko pojętej edukacji ekologicznej, w tym prowadzenie programów szkoleniowych dedykowanych różnym grupom interesariuszy (podmiotów gospodarczych, organizacji branżowych, organów administracji centralnej i jednostek samorządu terytorialnego) obejmujących problematykę zrównoważonego rozwoju.

Problematyka ochrony środowiska jest niezmiennie istotnym elementem wpływającym na poziom życia mieszkańców oraz atrakcyjność regionu. Podpisana w dniu dzisiejszym umowa pomiędzy WFOŚiGW oraz GIG wyznacza ramy wspólnych działań na rzecz ograniczania skutków działalności przemysłowej na środowisko – mówi Stanisław Prusek, Naczelny Dyrektor GIG. GIG od szeregu lat świadczy usługi oraz prowadzi prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na monitorowanie stanu środowiska oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i technologii zarówno do przemysłu, sektora komunalnego, jak i administracji. Jesteśmy przekonani, że w oparciu o wieloletnie doświadczenie WFOŚiGW oraz potencjał badawczy i kompetencje GIG wypracujemy modelowe rozwiązania w tym zakresie. Mając nadzieję na wspólne inicjatywy projektowe będziemy sukcesywnie doskonalili warsztat badawczy oraz rozbudowywali zaplecze techniczne naszego Centrum Inżynierii Środowiska.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach powstał w 1993 roku. Jest publiczną instytucją finansową, realizującą politykę ekologiczną województwa śląskiego. Celem Funduszu jest zapewnienie systematycznej i trwałej poprawy stanu środowiska w województwie śląskim oraz zachowanie i przywracanie na jego obszarze terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Realizując swoją misję, Fundusz koncentruje się na: wspieraniu działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe, zarządzaniu środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Główny Instytut Górnictwa

Zespoły badawcze GIG realizują Średnio rocznie ponad 100 zadań statutowych, około 70 projektów badawczych różnego typu, a także ponad 4500 prac badawczo-usługowych zamówionych przez klientów rynkowych polskich i zagranicznych, których tylko w ostatnim roku jest około 1500. Centrum Inżynierii Środowiska GIG, prowadzi kompleksowe prace w zakresie nowych technologii i rozwiązań, które mają ograniczać skutki oddziaływania człowieka na środowisko, wspomagać ochronę zasobów naturalnych i ich użytkowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. GIG wspiera systemowe działania w zarządzaniu zasobami oraz rozwijanie innowacyjnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia emisji do powietrza, wód i gleb oraz zagospodarowania strumienia odpadów. Badania, które prowadzi Instytut obejmują praktycznie wszystkie czynniki mające wpływ na jakość środowiska: od analiz poszczególnych elementów środowiska po ocenę stanu powietrza, gleby, wód, ścieków i osadów, poprzez monitoring zdegradowanych terenów poprzemysłowych, aż po badania produktów rolnych i spożywczych. W Instytucie funkcjonuje Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert-Mayer, najnowocześniejsze tego typu laboratorium w Polsce, które zajmuje się badaniami promieniotwórczości naturalnej oraz skażeniami promieniotwórczymi w środowisku pracy, domach mieszkalnych i środowisku naturalnym.