Niedziela, 9 maja 2021

imieniny: Grzegorza, Bożydara, Karoliny

RSS

Zarzuty dla 10 osób związanych z Rafako. Firma z Raciborza miała przez nie stracić 57 milionów złotych

30.03.2021 07:00 | 3 komentarze | żet

Prokuratura Regionalna w Katowicach bada nieprawidłowości w zarządzaniu Rafako. Jedno z postępowań doprowadziło do postawienia zarzutów 10 osobom. Drugie postępowanie wciąż trwa.

Zarzuty dla 10 osób związanych z Rafako. Firma z Raciborza miała przez nie stracić 57 milionów złotych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Biegli mówią o stracie 57 milionów złotych 

Dziennikarze Nowin ustalili, że Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi dwa postępowania dotyczące Rafako. Pierwsze z nich dotyczy dotyczy nieprawidłowości w zarządzaniu Rafako w latach 2011-2012.

- Dotychczas w toku śledztwa wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec 10 osób, dotyczące popełnienia przestępstwa z art. 296 § 1, 2 i 3 k.k. na szkodę RAFAKO S.A. - informuje Katarzyna Żołna, członek zespołu prasowego w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach.

Według śledczych, osoby, którym przedstawiono zarzuty, były związane z Rafako, działały wspólnie i w porozumieniu. W opinii biegłych pozyskanej dla potrzeb śledztwa, osoby wyrządziły szkodę majątkową w mieniu spółki w kwocie przekraczającej 57 mln zł.

- Aktualnie trwają czynności z udziałem stron postępowania - dodaje prokurator Agnieszka Wichary, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Śledztwo wciąż trwa, dlatego też podanie bardziej szczegółowych informacji na temat postępowania nie jest aktualnie możliwe.

Wyłudzenie finansowania z ebusem w tle?

Dodajmy, że to nie jedyne postępowanie dotyczące Rafako S.A., które prowadzą śledczy z Katowic. Sprawdzają oni również, czy w 2020 roku w Rafako nie doszło do popełnienia przestępstwa z art. 296 § 1 i 3 k.k. oraz przedłożenia nierzetelnych dokumentów w celu otrzymania finansowania w okresie od 2017 roku do grudnia 2020 roku, tj. przestępstwo z art. 297 § 1 k.k.

- W śledztwie tym aktualnie gromadzona jest dokumentacja związana z realizacją projektu e-bus oraz dotycząca zmiany struktury właścicielskiej w ramach tego projektu. Śledztwo toczy się w sprawie, czyli nikomu nie przedstawiono dotychczas zarzutów - dodaje Katarzyna Żołna.

O możliwych nieprawidłowościach w zarządzaniu Rafako oraz sprawie ebusa poinformował prokuraturę wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Wspominał o tych kwestiach w zeszłym tygodniu podczas obrad sejmowej komisji poświęconej sprawom Rafako (pisaliśmy o tym TUTAJ).

Wojciech Żołneczko


Art. 296. Kodeksu Karnego - Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

§ 1.

Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a.

Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2.

Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 1a działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3.

Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 297 Kodeksu Karnego - Wyłudzenie kredytu

§ 1.

Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


Więcej informacji o sytuacji Rafako, m.in. o pozyskaniu nowego inwestora dla spółki z Raciborza oraz losów wniosku o udzielenie pomocy przez Agencję Rozwoju Przemysłu piszemy w aktualnym numerze "Nowin Raciborskich".

Ludzie:

Michał Woś

Michał Woś

sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości